Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
ke smlouvě o poskytování služeb cestovního ruchu

PREAMBULE
Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti doptimarku.cz s.r.o. zapsanou v obchodní rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92686, IČ: 04934091, místem podnikání U Sokolovny 612/58, Brno, 635 00, email: doprimarku@gmail.com (dále jen "poskytovatel") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu (dále jen "Smlouva") uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím webové stránky poskytovatele. Webová stránka je umístěna na internetové adrese www.doprimarku.cz (dále jen "webová stránka").

Účelem Smlouvy je zajistit autobusovou dopravu z Brna nebo Českých Budějovic nebo Jihlavy do nákupního centra G3 Shopping Resort Gerasdorf nebo z Plzně nebo Pardubic nebo Hradce Králové do Drážďan a zpět včetně služeb technického delegáta.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.    Předmět Smlouvy

1.1.    Poskytovatel se na základě Smlouvy zavazuje poskytnout nebo zprostředkovat službu nebo služby cestovního ruchu (dále jen "Služby" a jednotlivě "Služba")na základě podmínek uvedených níže.
1.2.    Kupující se zavazuje Služby přijmout a zaplatit za ně cenu podle podmínek uvedených níže.

2.    Uzavření Smlouvy

2.1.    Prezentace Služeb umístěná na webové stránce poskytovatele je pouze informativního charakteru a nepředstavuje nabídku. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2.    Webová stránka obsahuje informace o Službách, a to včetně jejich kompletní ceny, která zahrnuje související poplatky a cenu Služeb, které jsou poskytovatelem zprostředkovány.
2.3.    Ceny a specifikace jednotlivých Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách.
2.4.    Pro objednání Služeb kupující vyplní objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.4.1.    objednávaných Službách cestovního ruchu (objednávané Služby kupující "vloží" do elektronického nákupního košíku na webových stránkách) a
2.4.2.    způsobu úhrady ceny za objednané Služby.
2.5.    Před zasláním objednávky poskytovateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
2.6.    Objednávku odešle kupující poskytovateli kliknutím na tlačítko "Koupit". Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v  objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").
2.7.    Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.8.    Smluvní vztah mezi poskytovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.
2.9.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.    Cena Služeb a platební podmínky

3.1.    Cenu Služeb může kupující uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
3.1.1.    bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č.: 2600974019/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen "účet poskytovatele");
3.1.3.    bezhotovostně platební kartou;
3.2.    Cena Služeb je splatná do 7 dnů od uzavření Smlouvy.
3.3.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést při úhradě ceny Služeb variabilní symbol platby, který poskytovatel uvede při potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu Služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
3.4.    Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví poskytovatel kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
3.5.    Strany si pro případ nesplnění povinnosti kupujícího uhradit cenu Služeb sjednávají rozvazovací podmínku, kdy v případě, že kupující cenu Služeb neuhradí ve lhůtě její splatnosti, práva ze Smlouvy bez dalšího zaniknou.
3.6.    Po obdržení platby za cenu Služeb zašle poskytovatel kupujícímu potvrzení o úhradě platby (dále jen "jízdenka"), která slouží k osvědčení toho, že Smlouva byla řádně uzavřena a výše uvedená rozvazovací podmínka splněna. Kupující má povinnost předložit jízdenku na vyžádání před počátkem poskytování Služeb a bere na vědomí, že v případě že tak neučiní má poskytovatel právo poskytnutí Služby odmítnout.

4.    Odstoupení od Smlouvy

4.1.    Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy za podmínky že ještě nedošlo k poskytnutí Služeb. V takovém případě má poskytovatel právo si ponechat 50 % ceny Služeb.
4.2.    Odstoupení od Smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
4.3.    Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu kdykoliv, nejpozději však 7 dnů před poskytnutím Služeb.
4.4.    Odstoupení od Smlouvy mohou smluvní strany zaslat mimo jiné na adresu elektronické pošty druhé ze smluvních stran(v případě zaslání poskytovateli na adresu uvedenou v záhlaví a závěrečných ustanoveních těchto obchodních podmínek, v případě zaslání kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího).

5.    Uplatnění vad Služeb

5.1.    Kupující může vytknout vady Služeb Poskytovateli písemně nejpozději do 14 dnů od poskytnutí Služeb na poštovní nebo elektronickou adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví a závěrečných ustanoveních těchto obchodních podmínek.

6.    Cestovní doklady

6.1.    Kupující má povinnost mít u sebe v průběhu poskytování Služeb platný cestovní doklad, kterým je občanský průkaz. Poskytovatel je tuto skutečnost oprávněn ověřit bezprostředně před poskytnutím Služeb.
6.2.    Kupující bere na vědomí, že v případě nesplnění povinnosti podle předchozí věty má poskytovatel právo Služby neposkytnout a cenu za Služby si bez náhrady ponechat.

7.    Ustanovení o přepravě

7.1.    Kupující bere na vědomí, že Služby spočívající v přepravě osob a věcí z Brna (Roosveltova 1, Brno, 602 00) do G3 Shopping Resort Gerasdorf (G3 Platz 1, 2201 Gerasdorf bei Wien, Rakousko) jsou poskytovatelem zprostředkovány od dopravce DC Bus s.r.o., Vránova 807/59, 621 00 Brno, Česká republika a z Plzně (Nádražní 102/9,326 00 Plzeň) do Drážďan (Hbf., Bayrische Str., Dresden) jsou zprostředkovány od dopravce Autobusová doprava Ptáček - autobusy s.r.o.
Tajanov 61, 339 01, Klatovy, z Českých Budějovic (Nádražní 29, České Budějovice) do G3 Shopping Resort Gerasdorf (G3 Platz 1, 2201 Gerasdorf bei Wien, Rakousko) jsou zprostředkovány od dopravce Miroslav Novotný, sídl. 5. května 792, 39165 Bechyně, z Jihlavy (Havlíčkova 4821/13, 586 01 Jihlava) do G3 Shopping Resort Gerasdorf (G3 Platz 1, 2201 Gerasdorf bei Wien, Rakousko) jsou poskytovatelem zprostředkovány od dopravce H-BUS s.r.o., Brněnská 201, 378 01 Slavonice, Česká republika. z Pardubic a Hradce Králové (Náměstí Jana Pernera, Pardubice a Haškova, Hradec Králové) do Drážďan (Hbf., Bayrische Str., Dresden) jsou zprostředkovány od dopravce Pension Villa, Lhota Štěpanická 52, 514 01 Benecko nebo Martin Prošek s.r.o., Koutníkova 163, 503 01 Hradec Králové, z Olomouce (ul. Polská, Olomouc, 779 00) do G3 Shopping Resort Gerasdorf (G3 Platz 1, 2201 Gerasdorf bei Wien, Rakousko) jsou poskytovatelem zprostředkovány od dopravce Mgr. Jan Žváček, Bacherova 7, 779 00 Olomouc (dále jen "dopravce").

7.2.    Vznikne-li kupujícímu z přepravy újma na zdraví nebo škoda na zavazadle přepravovaném společně s ním nebo vznikne-li škoda na věci, kterou měl kupující u sebe, nahradí ji dopravce podle ustanovení o náhradě škody způsobené provozem dopravních prostředků.
7.3.    Škodu způsobenou na zavazadle přepravovaném odděleně od kupujícího dopravce nahradí podle ustanovení o náhradě škody při přepravě věci.
7.4.    Kupující je povinen se v průběhu přepravy řídit přepravním řádem, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.
7.5.    Kupující bere na vědomí, že v případě porušení povinnosti uvedené v předchozí větě má poskytovatel právo Služby neposkytnout a cenu za Služby si bez náhrady ponechat.

8.    Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.    Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.2.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy doprimarku@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle poskytovatel na elektronickou adresu kupujícího.
8.3.    Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
8.4.    Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobníchúdajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.    Ochrana osobních údajů

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
9.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy.
9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
9.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Poskytovatel může osobní údaje kupujícího předat osobám přímo se podílejícím na poskytování Služeb.
9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8.    V případě, že by se kupující domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1.    požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2.    požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10.    Doručování
10.1    Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


11.    Závěrečná ustanovení
11.1.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
11.2.    Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
11.3.    Poskytovatel prohlašuje, že není vázán žádnými kodexy chování.
11.4.    Kontaktní údaje poskytovatele jsou: adresa pro doručování U Sokolovny 612/58, Brno, 635 00, adresa elektronické pošty doprimarku@gmail.com, telefon +420 724 432 223.
11.5.    Smlouva je uzavřena na dobu určitou do doby poskytnutí Služeb.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2014

 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.